infokn@kalamnoandish.ir   60 60 44 33 (045)  -  20 33 26 33 (045)  /  0021 241 0937

 

 

 

LEVEL B

 

سطح B دوره های آنلاین مکالمه در مرکز بین المللی آموزش زبان کلام نواندیش دارای ترمهای زیر میباشد

 

 

LEVEL B1 (Four Corners 3)

 

 

F.C 3 / a
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  350,000 تومان (دارای تخفیف)
کتب و منابع:  Four Corners 3 (Unit 1 - 3)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

F.C 3 / b
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  350,000 تومان (دارای تخفیف)
کتب و منابع:  Four Corners 3 (Unit 4 - 6)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

F.C 3 / c
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  350,000 تومان (دارای تخفیف)
کتب و منابع:  Four Corners 3 (Unit 7 - 9)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

F.C 3 / d
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  350,000 تومان (دارای تخفیف)
کتب و منابع:  Four Corners 3 (Unit 10 - 12)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

 

 

 

LEVEL B2 (Four Corners 4)

 

 

F.C 4 / a
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  400,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 4 (Unit 1 - 3)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

F.C 4 / b
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  400,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 4 (Unit 4 - 6)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

F.C 4 / c
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  400,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 4 (Unit 7 - 9)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

F.C 4 / d
تعداد جلسات
تعداد جلسات کلاس اصلی:  10 جلسه
تعداد جلسات کارگاهی:  4 جلسه
تعداد جلسات در هر هفته:  3 جلسه کلاس اصلی + 1 جلسه کلاس کارگاهی
شهریه:  400,000 تومان (دارای تخفیف ویژه)
کتب و منابع:  Four Corners 4 (Unit 10 - 12)
طول ترم:  1 ماه
برای ثبت نام کلیک نمایید (در صورت ارائه)

 

 

♦  شما زبان آموزان گرامی میتوانید قبل از ثبت نام با کارشناسان مرکز مشاوره رایگان انجام دهید
60 60 44 33 - 045               0021 241 0937

 

  جهت مشاهده تقویم آموزشی دوره های آنلاین مکالمه کلیک کنید

 

 

جهت مشاهده تمامی دوره های آموزشی مرکز، کلیلک نمایید